your ads here

advertisement

Home » Privacy policy

Privacy policy

I. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením tovaru.

II. DODANIE PREDMETU KÚPY

Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode spoločnosti Fundus Regius, s.r.o. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom na mieste pri dodávke. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu alebo vlastnou prepravou (podľa želania zákazníka). Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu.

III. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom s výnimkou dovozu tovaru našimi pracovníkmi. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (pokazený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Predávajúci neručí za závady spôsobené prepravcom (rozbitie fliaš a pod.). Kuriérska firma DPD Express zásielky poisťuje.

IV. ZRUŠENIE ZMLUVY

Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:
-kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,
-kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.
Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru z akýchkoľvek iných dôvodov, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú pokutu 1000 Sk. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia. Ak sa písomné oznámenie o odstúpení nepodarilo doručiť, má sa za doručené, ak bolo zasielané na poslednú známu adresu kupujúceho a nebolo kupujúcim v odbernej lehote prevzaté.

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v informačných materiáloch na základe ktorých kupujúci predmet kúpy vybral, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od podpísania zmluvy kupujúcim až do jej doručenia do sídla predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje akceptovať zmenu ceny bez zrušenia tejto kúpnej zmluvy, ak táto nepresiahne 10% z pôvodnej ceny tovaru.
3. Pokiaľ zmluvné strany dohodli v konkrétnych prípadoch podľa týchto všeobecných podmienok zaplatenie zmluvnej pokuty, je túto kupujúci povinný zaplatiť aj v prípade, že porušenie povinností nezavinil. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
4. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obch. podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.
5. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.

Predávajúci sa zaväzuje:

– dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
– adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote
– vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

– za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom
– poškodenie zásielky zavinené expresnou zásielkovou službou
– prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované
– telefonicky (v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle 0903745119 alebo e-mailom info@fundusregius.sk.

Záruka

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Klient/Užívateľ poskytuje spoločnosti Fundus Regius, s.r.o., so sídlom Priekopa 5, 07261 Priekopa, IČO: 36572845, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 14194/V, DIČ:2021742712, IČ DPH: SK2021742712  (ďalej „Fundus Regius“) súhlas so spracúvaním osobných údajov Klienta/Užívateľa (ďalej „Súhlas“) na účely súvisiace s používaním služieb e-shopu na portáli fundusregius.sk Klientom/Užívateľom, ktoré Fundus Regius poskytuje elektronicky prostredníctvom webového portálu fundusregius.sk, ktoré sú prístupné pre Klienta/Užívateľa na internetovej adrese „fundusregius.sk“ (ďalej len „Služby“).

Klient/Užívateľ vyhlasuje a Fundus Regius ubezpečuje, že pred udelením Súhlasu sa dôkladne oboznámil s Obchodnými podmienkami na portáli fundusregius.sk vypracovanými spoločnosťou Fundus Regius pre používanie Služby a obsah tejto Služby je Klientovi/Užívateľovi dostatočne známy, a taktiež mu boli poskytnuté a oboznámil sa informáciami v súlade s článkom 13, resp. 14, Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj o svojich právach v zmysle článku 12 a nasl. Nariadenia.

V rozsahu tohto Súhlasu je spoločnosť Fundus Regius oprávnená spracúvať osobné údaje Klienta/Užívateľa všetkými operáciami a súbormi operácií, ktoré sú obsahom poskytovania Služby, najmä ich môže získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, prepracúvať, vyhľadávať, prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, využívať, uchovávať, blokovať, likvidovať.

Osobnými údajmi sa na účel tohto Súhlasu rozumejú osobné údaje Klienta/Užívateľa v takom rozsahu, v akom ich Klient/Užívateľ poskytol spoločnosti Fundus Regius v súvislosti s nákupom tovaru.

Osobnými údajmi Klienta/Užívateľa sú najmä osobné údaje o jeho mene, priezvisku, rodnom priezvisku, akademickom titule, dátume narodenia, rodnom čísle, mieste narodenia, štátnej príslušnosti, jeho kontaktné údaje, a tiež ďalšie osobné údaje poskytnuté Klientom/Užívateľom alebo vyplývajúce z Obchodných podmienok pri nákupe na portáli fundusregius.sk.

Klient/Užívateľ môže svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako dotknutá osoba na vyššie uvedený účel kedykoľvek odvolať písomnou formou na e-mail info@fundusregius.sk.

Klient/Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť Fundus Regius o zmene osobných údajov. Klient/Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a nesie zodpovednosť za ich nepravdivosť.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE MARKETINGOVÉ ČINNOSTI

Klient/Užívateľ poskytuje spoločnosti Fundus Regius, s.r.o., so sídlom Priekopa 5, 07261 Priekopa, IČO: 36572845, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 14194/V, DIČ:2021742712, IČ DPH: SK2021742712  (ďalej „Fundus Regius“) súhlas so spracúvaním osobných údajov Klienta/Užívateľa (ďalej „Súhlas“) na marketingové činnosti Fundus Regius.

Klient/Užívateľ vyhlasuje a Fundus Regius ubezpečuje, že pred udelením Súhlasu mu boli poskytnuté a oboznámil sa informáciami v súlade s článkom 13, resp. 14, Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj o svojich právach v zmysle článku 12 a nasl. Nariadenia.

V rozsahu tohto Súhlasu je Fundus Regius oprávnený spracovať osobné údaje Klienta/Užívateľa všetkými operáciami a súbormi operácií, ktoré sú potrebné v súvislosti s marketingovými činnosťami spoločnosti Fundus Regius, najmä ich môže získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, prepracúvať, vyhľadávať, prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, využívať, uchovávať, blokovať, likvidovať.

Osobnými údajmi Klienta/Užívateľa sú najmä osobné údaje o jeho mene, priezvisku, rodnom priezvisku, akademickom titule, dátume narodenia, rodnom čísle, mieste narodenia, štátnej príslušnosti, jeho kontaktné údaje, a tiež ďalšie osobné údaje poskytnuté Klientom/Užívateľom spoločnosti Fundus Regius.

Ak je Klient/Užívateľ právnickou osobou, tak fyzická osoba konajúca v mene Klienta/Užívateľa udeľuje týmto Súhlasom spoločnosti Fundus Regius súhlas so spracovaním jej osobných údajov v rovnakom rozsahu, ako je uvedený vyššie.

Klient/Užívateľ môže svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako dotknutá osoba na vyššie uvedený účel kedykoľvek odvolať.

Klient/Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť Fundus Regius o zmene osobných údajov. Klient/Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a nesie zodpovednosť za ich nepravdivosť.

Pridajte sa do nášho newslettra a získajte

degustačný návod zdarma

Pridajte sa do nášho newslettra a získajte

degustačný návod zdarma